Het Clublied sc HEERENVEEN FOAR ALTYD
 

Beluister een fragment van de CD Heerenveen Foar Altyd (MP3)
Bekijk de Clip (wmv, 2mb) - uitgezonden door Studio Sport op di. 11 mei 2004

CD BESTELLEN?

Stuur een e-mail naar info@thijsoud.nl met je naam, adres en postcode. De CD is (o.a.) te koop in de Feansjop

HEERENVEEN FOAR ALTYD
 
Refrein: Wy stean foar HEERENVEEN, HEERENVEEN
Jou noait op en bliuw mar stean foar HEERENVEEN!
Us stadion dat hâldt
de minsken jong en âld
We stean derfoar, en gean derfoar
de klub dêr't elk fan hâld
Spylers binne klear
in striid om Fryske ear
It sil heve, lit se beve,
de rapen binne gear (Refrein 2x)
It Blau-wyt shirt dat stiet
foar Fryske rom en striid
Pompeblêden en us Abe
binne foar altyd
We komme kear op kear
en sjonge dan foar mear
It sil heve, lit se beve,
de rapen binne gear (Refrein 2x)
Mei Foppe oan it roer
bin' de spylers fol mei fjoer
Kappe, draaie, kombinaasjes
ferlieze wurdt in toer
Al is syn wurk hjir klear
dan gean wy wol troch foar mear
It sil heve, lit se beve,
de rapen binne gear (Refrein 3x)

 

Wurden & Musyk: Thijs Oud

CD Met dank aan: Peter van der Zwaag (arrangement), Hans en Willem Anker (zang), De Glasblazers (instr. en zang), Barend Mink (technicus), Studio De Hof van Heden Dalfsen, FPH fotografie Heerenveen, drukkerij van der Eems en sc Heerenveen.

 

Terug